Search
Close this search box.

Privacy Policy & Algemene Voorwaarden

Voor klanten die (nog) niet in het bestand zijn opgenomen gelden de volgende condities:

 • Contante betaling bij aflevering of afhalen.
 • Bezorging na afspraak is mogelijk.
 • Leveringen naar het buitenland is in principe mogelijk.
 • Facturering is op basis van Margeregeling BTW voor gebruikte goederen.
 • Indien bij goederen  voorheffing BTW heeft plaatsgevonden, is facturering inclusief de verschuldigde BTW onzerzijds verplicht. Dit  geldt eveneens voor de levering van nieuwe goederen. Binnen de landen van de EU leveren wij uiteraard onder de betreffende IC regeling.
 • Afnemer dient voorafgaand aan de levering zijn BTW  inschrijfnummer op te geven. (dwz er is geen BTW in Nederland  verschuldigd / bij wederverkoop is afnemer verplicht de geldende BTW af  te dragen.
 • Indien u op zoek bent naar een specifiek product kunt u geheel vrijblijvend en zonder kosten een zoekopdracht bij IDEO plaatsen. Hiervoor is een  email met een zo compleet mogelijke omschrijving van het gewenste product is voldoende. IDEO zal u per email informeren indien het  betreffende product is gevonden.
In deze verklaring voor gegevensbescherming gebruiken we onder andere de volgende termen:
 • a) Persoonlijke gegevens
  Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online-identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • b) Betrokkene
  Betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de controller.
 • c) Verwerking
  Verwerking is elke bewerking of reeks handelingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op verzamelingen persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, verwijdering of vernietiging.
 • d) Beperking van verwerking
  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel om hun verwerking in de toekomst te beperken.
 • e) Profilering
  Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of voorspellen met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen.
 • f) Pseudonimisering
  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke gegevenssubject kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • g) Controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking
  De controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten worden geregeld.
 • h) Processor
  Bewerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens namens de controller verwerkt.
 • i) Ontvanger
  De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaat kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de regels voor gegevensbescherming overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.
 • j) Derden
  Derden is een natuurlijk persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of lichaam anders dan de betrokkene, controller, verwerker en personen die, onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
 • k) Toestemming
  Toestemming van de betrokkene is een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij, door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

Controller voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is: IDEO Design Noordeindseweg 306a 2651 LM Berkel en Rodenrijs (nabij Rotterdam) Netherlands Tel.: +31 (0)6 – 51289761 Email: ideo@kpnplanet.nl Website: ideo-design.nl

3. Cookies

De internet pagina’s van IDEO Design maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internet browser in een computersysteem worden opgeslagen. Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internet pagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internet browser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en -servers de individuele browser van het datasubject onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internet browser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan IDEO Design de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling. Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, onze website gebruikers te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De website gebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie dus wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. De betrokkene kan op elk moment het instellen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan bijgevolg het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van IDEO Design verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzamelde informatie kan zijn (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt IDEO Design geen conclusies over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website evenals de advertentie te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te verzekeren. en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert IDEO Design anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Contactmogelijkheid via de website

De website van IDEO Design bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene contact opneemt met de verantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een gegevenssubject aan de gegevensbeheerder worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

6. Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De gegevensbeheerder verwerkt en slaat de persoonsgegevens van de betrokkene alleen op voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan ​​in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen naar. Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

7. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging
  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • b) Recht van toegang
  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie: – de doeleinden van de verwerking; – de categorieën van persoonsgegevens in kwestie; – de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; – waar mogelijk de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen; – het bestaan van het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar tegen die verwerking; – het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; – wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie met betrekking tot de bron; – het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.
 • Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.
 • Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • c) Recht op rectificatie
  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, bij de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens ingevuld te krijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken. Als een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • d) Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)
  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke het wissen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen zonder onnodig uitstel te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen is van toepassing, zolang de verwerking niet nodig is:
  • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt. De betrokkene trekt de toestemming waarmee de verwerking is verwerkt in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking. De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVGB en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG. De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.
  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene het wissen van door IDEO Design opgeslagen persoonlijke gegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een medewerker van IDEO Design ziet er onmiddellijk op toe dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en uit hoofde van artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere controllers die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht om door dergelijke controllers gegevens te verwijderen van koppelingen naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van IDEO Design zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.
 • e) Recht op beperking van verwerking
  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren. De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonlijke gegevens en vraagt ​​in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de voor de verwerkingsverantwoordelijke prevaleren boven die van de betrokkene.
  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene om de beperking van de verwerking van door IDEO Design opgeslagen persoonlijke gegevens verzoekt, kan hij of zij op enig moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van IDEO Design regelt de beperking van de verwerking.
 • f) Recht op gegevensverstrekking
  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke waarop de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke. Tevens heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensverstrekking overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de andere naar de andere te laten overzenden, indien dit technisch haalbaar is en wanneer dit niet gebeurt. nadelig beïnvloeden de rechten en vrijheden van anderen. Om het recht op gegevensverstrekking te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van IDEO Design.
 • g) Recht op bezwaar
  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben en die is gebaseerd op punt (e) of (f) ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. IDEO Design zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische conclusies. Als IDEO Design persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem betreffen voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar heeft tegen IDEO Design voor de verwerking voor direct marketing doeleinden, zal IDEO Design de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen door IDEO Design voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89. (1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd. Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van IDEO Design. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.
 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering
  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen teweegbrengt jegens hem of haar, of op vergelijkbare wijze van invloed op hem of haar, zolang de beslissing (1) niet nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan ​​krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en die ook passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of (3) niet gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, voert IDEO Design passende maatregelen uit om: bescherming van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, althans het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten. Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van IDEO Design.
 • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
  Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken. Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van IDEO Design.

8. Gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder meer gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke sub-pagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een sub-pagina werd bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van internetreclame. De exploitant van het Google Analytics-onderdeel is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Voor de webanalyses via Google Analytics gebruikt de controller de toepassing ‘_gat’. _anonymizeIp”. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij het bezoeken van onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons. Google Analytics plaatst een cookie in het informatie technologie systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, zal de internetbrowser op het informatie technologie systeem van de betrokkene automatisch gegevens verzenden via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies bij Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisieschikkingen te creëren. De cookie wordt gebruikt voor het opslaan van persoonlijke informatie, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is gemaakt en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website zullen dergelijke persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres die door de betrokkene wordt gebruikt, worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden. De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatie technologie systeem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s. Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke gegevens te voorkomen. . Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina’s mogelijk niet worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatie technologie systeem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser werd verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die te wijten is aan hun competentiegebied, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de herinstallatie of reactivering van de invoegtoepassingen van de browser uit te voeren. Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

9. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6 (1) verlicht. een AGV dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lid. b AGV. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van pre-contractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, de verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lid. c AGV. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou zijn geraakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 (1) lid. d AGV. Ten slotte kunnen de verwerkingshandelingen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, dat wordt lid. f AGV. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovenvermelde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij dergelijke belangen door de belangen worden geschonden. of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVG).

10. De legitieme belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lid. f AGV ons legitieme belang is om onze activiteiten uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en de aandeelhouders.

11. Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

12. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Vereiste noodzakelijk om een contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijvoorbeeld belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van het persoonlijke gegevens.

Bijdragers van afbeeldingen

Onze website maakt gebruik van cookies om u de beste webervaring te garanderen.